FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 Afmelden trainingen  Aantal vragen: 2
 Algemeen  Aantal vragen: 1
 Digitaal wedstrijdformulier  Aantal vragen: 5
 Gedragsregels  Aantal vragen: 1
 Kleding  Aantal vragen: 3
 LISA -app  Aantal vragen: 1
 Vertrouwenspersoon  Aantal vragen: 1

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Algemeen
Huishoudelijk reglement 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HCAS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De vereniging is genaamd: Hockey Club Asten Someren kortheidshalve aan te duiden met: HCAS.

2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Asten.

TENUE

Artikel 2

Het tenue van de vereniging is oranje/donkerblauw

LEDEN EN DONATEURS

Artikel 3

1. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de statuten van de vereniging en in dit reglement is bepaald.

2. De vereniging kent de navolgende leden:

a. seniorleden

b. ereleden

c. leden van verdienste

d. donateurs

e. juniorleden

f. trimleden

3. Seniorleden zijn zij, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar achttien jaar of ouder zijn. Seniorleden hebben toegang tot de algemene vergadering met stemrecht en dienen contributie te betalen.

4. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur, daartoe zijn benoemd. Ereleden hebben toegang tot de algemene vergadering met stemrecht en dienen geen contributie te betalen.

5. Leden van verdienste zijn zij, die door hun prestaties aanspraak kunnen maken op de erkentelijkheid van de vereniging en die daartoe door het bestuur zijn benoemd. Leden van verdienste hebben toegang tot de algemene vergadering zonder stemrecht en zijn niet gehouden contributie te betalen.

6. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die zich als zodanig hebben aangemeld en zich bereid hebben verklaard de vereniging uitsluitend door een financiële bijdrage te steunen.

7. Juniorleden zijn zij, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar jonger zijn dan achttien jaar en worden nader onderscheiden in:

- juniorleden A: juniorleden A zijn zij, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar zestien jaar of ouder, doch nog geen achttien jaar zijn;

- juniorleden B: juniorleden B zijn zij, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar veertien jaar of ouder, doch nog geen zestien jaar zijn;

- juniorleden C: juniorleden C zijn zij, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar twaalf jaar of ouder, doch nog geen veertien jaar zijn;

- juniorleden D: juniorleden D zijn zij, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar tien jaar of ouder, doch nog geen twaalf jaar zijn;

- juniorleden E: juniorleden E zijn zij, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar nog geen tien jaar zijn;

- juniorleden F: juniorleden F zijn zij, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar nog geen acht jaar zijn.

Juniorleden hebben toegang tot de algemene vergadering zonder stemrecht en dienen contributie te betalen.

8. Trimleden zijn zij, die voor 1 oktober van het lopende verenigingsjaar, deelnemen aan trimtrainingen die gedurende het speelseizoen wekelijks worden gegeven. Zij nemen niet deel aan de competitie.

WIJZE AANMELDING LEDEN, VOORWAARDEN TOELATING

Artikel 4

1. Een natuurlijk persoon die seniorlid, juniorlid of trimlid wenst te worden van de vereniging dient een door het bestuur te verstrekken inschrijfformulier geheel ingevuld en ondertekend in te dienen bij de secretaris van het bestuur of een daartoe door het bestuur aangewezen persoon. Minderjarigen (tot een leeftijd van18 jaar) kunnen alleen worden toegelaten als juniorlid indien het inschrijfformulier wordt mede-ondertekend door hun wettige vertegenwoordiger.

Binnen een maand na het indienen van de aanvraag ontvangt de aanvrager van of namens het bestuur schriftelijk bericht over diens al dan niet toelating als lid van de vereniging. In geval van niet-toelating wordt de reden daarvan vermeld.

2. Nieuwe seniorleden, juniorleden en trimleden dienen eenmalig een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen bedrag aan entreegeld te betalen. Dit geldt niet voor seniorleden die dit worden op grond van het bepaalde in artikel 4 lid 3 (ereleden) of artikel 5 lid 5 (leden van verdienste) van de statuten van de vereniging.

3. Voor diegenen die gedurende het boekjaar (beginnend op 1 juli en eindigend op 30 juni daaropvolgend) seniorlid, juniorlid of trimlid worden, geldt dat zij, indien zij lid worden voor 1 december van het betreffende boekjaar, de volledige contributie verschuldigd zijn. Indien zij seniorlid, juniorlid of trimlid worden na 1 december van het betreffende boekjaar, zijn zij de helft van de contributie verschuldigd.

4. Van leden en ouders van jeugd- en juniorleden wordt verwacht dat zij een actieve bijdrage dienen te leveren aan diverse taken binnen onze vereniging. Bij aanmelding verklaart men zich bereid zich beschikbaar te stellen voor clubactiviteiten zoals o.a. vervoer team en begeleiding van een jeugdteam.

Seniorleden die hieraan geen gehoor kunnen of willen geven, betalen ter afkoop van deze clubactiviteiten een solidariteitsheffing.

5. Ieder lid, van 15 jaar en ouder, is verplicht zijn/haar scheidsrechterskaart te halen en de hem/haar aangewezen wedstrijden te fluiten.

TOELATING, RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DONATEURS

Artikel 5

Het bestuur beslist per individueel geval over de toelating van donateurs en over de voorwaarden van die toelating, waarbij in ieder geval geldt dat:

- ook niet-leden van de vereniging donateur kunnen zijn;

- de financiële bijdrage waarmee de donateur de vereniging steunt ten minste € 50,00 (zegge: vijftig euro) per boekjaar dient te bedragen;

- de donateur dit bedrag, tenzij nader schriftelijk met het bestuur anders wordt overeengekomen, in een maal aan de vereniging dient te voldoen binnen dertig dagen na ontvangst van de betreffende nota;

- het donateurschap elk jaar stilzwijgend voor een jaar wordt verlengd, tenzij de donateur of het bestuur het donateurschap schriftelijk beëindigt met een opzegtermijn van 1 maand voor afloop van het boekjaar of tenzij nader schriftelijk tussen het bestuur en de donateur anders wordt overeengekomen;

LEDENREGISTRATIE

Artikel 6

1. De secretaris van het bestuur houdt een register bij waarin de namen en de adressen van de leden worden bijgehouden.

2. Ieder lid is verplicht bij wijziging van zijn adres hiervan onverwijld de secretaris van het bestuur schriftelijk in kennis te stellen. Eventuele kosten die door de vereniging moeten worden gemaakt om een adreswijziging op een andere wijze te achterhalen, worden op het desbetreffende lid verhaald.

3. De secretaris van het bestuur draagt er zorg voor dat de leden worden aangemeld bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 7

Bij opzegging van het lidmaatschap door het lid dient het lid de voorschriften van artikel 10 van de statuten van de vereniging na te leven. Indien deze opzegging niet is geschied volgens die voorschriften, kan het bestuur dispensatie verlenen en de opzegging toch tegen het einde van het lopende boekjaar doen geschieden, in geval deze opzegging geschiedde:

- wegens verhuizing naar buiten de gemeente waar de vereniging haar zetel heeft;

- op grond van medisch advies;

- op grond van andere, naar het oordeel van het bestuur, afdoende redenen.

CONTRIBUTIE

Artikel 8

1. Seniorleden en juniorleden zijn aan de vereniging verschuldigd:

a. entreegeld (eenmalig); en

b. contributie.

2. Voorts zijn seniorleden en juniorleden in de in dit artikel genoemde gevallen een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen bedrag aan administratiekosten aan de vereniging verschuldigd.

3. Ereleden en leden van verdienste zijn, indien zij niet tevens seniorlid zijn, niet contributieplichtig.

4. Nieuwe seniorleden en juniorleden dienen eenmalig een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen bedrag aan entreegeld te betalen. Dit geldt niet voor seniorleden die dit worden op grond van het bepaalde in artikel 6 lid 5 van de statuten van de vereniging.

5. Elk seniorlid en juniorlid van de vereniging is verplicht tot betaling van een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen contributie.

6. De contributienota's worden bij aanvang van het boekjaar - doch uiterlijk 1 oktober - verzonden onder toezicht van de penningmeester van het bestuur. De betalingstermijn is vastgesteld op dertig dagen na ontvangst van de contributienota.

7. De contributieverplichtingen worden voldaan door middel van een automatische incasso. Hiertoe wordt aan deze leden een formulier ter beschikking gesteld met behulp waarvan zij de vereniging doorlopend kunnen machtigen - tot wederopzegging - tot het incasseren van de contributie. Administratiekosten zijn bij deze wijze van betaling niet verschuldigd.

8. Aan nieuwe seniorleden en juniorleden wordt tezamen met het inschrijfformulier een formulier toegezonden door middel waarvan zij de vereniging kunnen machtigen tot het incasseren van de contributie voor het eerste jaar, alsmede eenmalig het entreegeld. Administratiekosten zijn bij deze wijze van betaling niet verschuldigd.

9. Bij de automatische incasso zal, als het totaal verschuldigde bedrag boven de € 250,00 (zegge: tweehonderdvijftig euro) uitkomt, in twee gelijke maandelijkse termijnen worden geïncasseerd, waarvan de eerste vervalt op 1 september en de laatste op 1 februari.

Indien de bank, om welke reden dan ook, afgeschreven gelden storneert op de rekening van het lid dat een machtiging heeft afgegeven zal de vereniging alsnog een contributienota verzenden teneinde het lid in de gelegenheid te stellen aan zijn betalingsverplichting te voldoen. In dat geval wordt de vervaldatum gesteld op één maand na de verzenddatum en zijn wel direct administratiekosten verschuldigd. Na het verstrijken van deze vervaldatum kan, indien betaling niet heeft plaatsgevonden, een invorderingsprocedure worden gestart.

10. In geval van niet tijdige betaling is het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim en uit dien hoofde rente en incassokosten verschuldigd.

11. Een maand na de vervaldatum wordt een aanmaning verzonden. Alsdan zijn administratiekosten verschuldigd, alsmede een boete waarvan de hoogte door het bestuur van de vereniging wordt vastgesteld.

12. Een lid dat twee maanden na de vervaldatum nog niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, voortvloeiend uit dit reglement, kan met onmiddellijke ingang worden geschorst door het bestuur. Dit houdt in dat het lid de rechten die aan het lidmaatschap verbonden zijn niet langer kan uitoefenen totdat geheel aan de betalingsverplichtingen is voldaan.

Na schorsing kan het bestuur de inning van de vordering uit handen geven. In dat geval komen de (buiten)gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het lid. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste vijftien procent (zegge: vijftien procent) van het te incasseren bedrag of, indien de werkelijke kosten hoger zijn, op die werkelijke kosten.

13. Een lid aan wie het lidmaatschap is opgezegd kan opnieuw lid worden met ingang van het volgende boekjaar indien hij voor de aanvang van dat boekjaar volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Alsdan is dit lid geen entreegeld verschuldigd.

14. Restitutie van de contributie wordt niet verleend, tenzij in zeer bijzondere gevallen vanwege zwaarwegende redenen, zulks ter beoordeling van het bestuur. Een lid dient hiertoe een schriftelijk verzoek te richten aan het bestuur.

SCHADELOOSSTELLINGEN EN BOETEN

Artikel 9

1. Ieder lid is aansprakelijk voor schade die het aan materiaal, dat eigendom is van de vereniging ofwel in bruikleen is afgestaan aan de vereniging, heeft aangericht.

2. Elke geconstateerde schade wordt geacht te zijn veroorzaakt door het lid of de leden die de desbetreffende zaak het laatst heeft respectievelijk hebben gebruikt, tenzij door de betrokkene(n) het tegendeel wordt aangetoond.

3. Elk lid dat schade aan materiaal van de vereniging heeft toegebracht is verplicht op verbeurte van een boete van € 50 (zegge: vijftig euro) deze in een daartoe aan te leggen register aan te tekenen en te voorzien van zijn handtekening.

4. Indien het herstellen van de door een lid toegebrachte schade aan materiaal kosten met zich meebrengt, beslist uiteindelijk het bestuur wie de kosten draagt.

5. Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van welke aard ook van leden of derden in het gebouw of op het terrein van de vereniging aanwezig.

6. De vereniging heeft voor haar leden een ongevallenverzekering afgesloten.

BESTUUR

Artikel 10

1. Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 natuurlijke personen, welke door de algemene vergadering uit de stemgerechtigde leden van de vereniging worden benoemd. De voorzitter van het bestuur wordt als zodanig door de algemene vergadering in deze functie benoemd. Het bestuur benoemt voorts uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester zijn verenigbaar. De leden van het bestuur behoeven geen lid te zijn van de vereniging.

2. Het bestuur verdeelt in onderling overleg de functies en stelt de taken van ieder bestuurslid vast, met inachtneming van de bepalingen van de statuten van de vereniging en van dit reglement.

3. De voorzitter heeft de leiding van alle vergaderingen van het bestuur. Hij heeft te allen tijde het recht op inzage van hetgeen onder de overige bestuursleden berust. Alle bestuursbesluiten worden door de voorzitter mede-ondertekend. De voorzitter brengt op de jaarlijks te houden algemene vergadering verslag uit van het afgelopen boekjaar. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter worden zijn taken waargenomen door een door de overige bestuursleden aan te wijzen lid van het bestuur.

4. De taken van de secretaris van het bestuur zijn de navolgende:

a. het voeren van correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur;

b. het houden van het verenigingsarchief;

c. het notuleren ter algemene vergadering, tenzij een andere persoon daartoe door het bestuur is aangewezen, en ondertekening van vastgestelde notulen;

d. het notuleren ter bestuursvergadering en ondertekening van goedgekeurde notulen.

5. De taken van de penningmeester van het bestuur zijn de navolgende:

a. het innen en het beheren van alle gelden van de vereniging;

b. het afleggen van rekening en verantwoording aan de algemene vergadering over de geldstroming binnen de vereniging.

Daartoe stelt de penningmeester van het bestuur zich aansprakelijk voor de onder hem berustende gelden en andere activa die aan de vereniging toebehoren of die de vereniging in bruikleen heeft ontvangen. De penningmeester van het bestuur mag slechts tussentijds aftreden, indien de boeken zijn goedgekeurd door de kascommissie.

6. Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien een bepaalde taak tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk, tenzij een bestuurslid bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 11

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse als bij de oproeping bepaald.

2. Ieder jaar worden ten minste 4 bestuursvergaderingen gehouden.

Bestuursvergaderingen worden bovendien gehouden telkenmale wanneer een van de bestuurders daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten de oproeping doet.

3. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.

4. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.

5. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen ten aanzien van alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

6. Toegang tot de bestuursvergaderingen hebben de bestuurders alsmede zij die daartoe door het bestuur worden uitgenodigd.

7. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

8. Van het verhandelde in de bestuursvergadering worden notulen gehouden. De notulen worden op de door het bestuur te bepalen wijze vastgesteld en ondertekend.

BESTUURSBESLUITEN

Artikel 12

1. Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen in een bestuursvergadering, waarin ten minste de helft van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een bestuurder kan zich ter vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.

2. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.

Alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

3. Alle stemmingen ter bestuursvergadering geschieden mondeling, tenzij een of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Zij tellen wel mee ter bepaling van enig quorum.

5. Het ter bestuursvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

6. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter van de vergadering de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

7. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Buiten vergadering kan een besluit slechts worden genomen met algemene stemmen van alle bestuurders en kunnen de stemmen alleen schriftelijk worden uitgebracht. Het bestuur draagt zorg voor het houden van aantekening van de besluiten die zijn genomen op de in dit lid bedoelde wijze.

8. Het bestuur kan een lid hetzij definitief, hetzij tijdelijk schorsen in alle gevallen, waarin naar het oordeel van het bestuur gerede aanleiding bestaat.

Een besluit tot definitieve schorsing dient onverwijld met opgave van reden te worden medegedeeld en binnen twee maanden te worden gevolgd door kennisgeving aan het geschorste lid van een besluit van het bestuur tot opzegging van het lidmaatschap dan wel tot ontzetting uit het lidmaatschap op de voet van al het dienaangaande in artikel 10 van de statuten bepaalde, bij gebreke waarvan de schorsing na afloop van die termijn vervalt. Hangende de procedure blijft het lid geschorst.

Een besluit tot tijdelijke schorsing dient onverwijld met opgave van reden te worden medegedeeld waarin tevens de tijdsduur van de schorsing is aangegeven.

Schorsing betekent geen toegang tot het terrein en ontzegging van deelname aan en/of zich ophouden bij wedstrijden, trainingen en clubevenementen.

Gedurende de schorsing blijven de contributieverplichtingen voortbestaan tot maximaal het eind van het lopende verenigingsjaar.

COMMISSIES

ARTIKEL 13

1. De vereniging kent een aantal verschillende commissies. Deze commissies worden ingesteld door de algemene vergadering en kunnen te allen tijde ook door die algemene vergadering worden ontbonden.

2. De algemene vergadering kan een benoemingsprocedure vaststellen, welke procedure aan de betreffende commissie schriftelijk bekend wordt gemaakt.

3. Een bestuurslid kan, behoudens het bepaalde in artikel 10, geen deel uitmaken van een commissie, tenzij het bestuur en de commissie gezamenlijk unaniem anders beslissen. Elk bestuurslid heeft het recht de vergaderingen van een commissie bij te wonen; zij kunnen daarin het woord voeren maar hebben geen stemrecht.

4. Van commissies kunnen ook niet-leden van de vereniging deel uitmaken.

5. De algemene vergadering zal door elke commissie een reglement laten vaststellen, waarin de taken en verantwoordelijkheden van de commissie zijn vastgelegd.

6. Commissies brengen over hun vergaderingen schriftelijk verslag uit aan het bestuur. Commissies brengen bovendien aan het einde van het boekjaar een schriftelijk verslag uit over dat boekjaar aan de algemene vergadering.

7. Iedere commissie dient voor aanvang van een boekjaar een begroting voor het komende boekjaar in te dienen. Omtrent de financiën van een commissie kan het bestuur een tussentijdse rapportage verlangen.

8. De vereniging kent in ieder geval de volgende commissies:

- de kascommissie

- de technische commissie;

- BET commissie

9. De kascommissie wordt jaarlijks door de algemene vergadering benoemd en bestaat uit minimaal twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Een van de leden van de kascommissie is niet herbenoembaar. De kascommissie stelt een rooster van aftreden op. De leden van de kascommissie hebben gedurende ten hoogste twee achtereenvolgende boekjaren zitting in deze commissie.

De kascommissie heeft tot taak het onderzoeken van de balans en de staat van baten en lasten met toelichting van het bestuur en het uitbrengen van verslag daarvan aan de algemene vergadering. De kascommissie heeft daartoe het recht om van het bestuur te eisen dat inlichtingen worden verschaft, dat de kas en de waarden worden getoond en dat boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar worden gesteld.

10. De technische commissie (TC) regelt direct of indirect alle zaken die met trainingen te maken hebben.

Onder haar taken vallen o.a. aantrekken van de trainers, belonen van de trainers, afstemmen van de trainingstaken, begeleiden van de trainingscoördinatoren, bevorderen van de samenwerking trainers en coaches en indelen van de trainingstijden.

Daarnaast beoogt De TC het hockeyniveau van alle HCAS teams te waarborgen of te verbeteren.

Onder de TC werken 3 commissies. aan de uitvoering van de hockey- technische zaken.

Deze commissies zijn : Senioren Commissie, Junioren Commissie, Jongste Jeugd Commissie. Deze commissies houden zich uitsluitend bezig met hockey technische zaken.

Zowel de JC als de JJC worden ondersteund door 2 Trainingscoördinatoren.

In samenwerking met deze trainingscoördinatoren worden o.a. de kwaliteiten van alle spelers en speelsters door het hele seizoen heen geanalyseerd.

De trainingscoördinatoren zullen naast de begeleiding van de clubtrainers ook moeten gaan zorgen voor de opleiding van nieuwe clubtrainers.

Tevens zullen zij, in samenwerking met de commissies, ook coaches ondersteunen.

11. De BET commissie is belast met de exploitatie van de bar en het organiseren van toernooien en evenementen. De commissie bestaat uit ….leden. Per activiteit wordt bepaald welke leden betrokken worden bij de organisatie. De leiding van de BET commissie is vertegenwoordigd in het bestuur.

OFFICIEEL ORGAAN

Artikel 14

1. De vereniging heeft een officieel orgaan (clubblad), waarvoor de bijdrage die de instandhouding van dit orgaan vergt in het daaropvolgende boekjaar jaarlijks ter gelegenheid van de vaststelling van de begroting door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

2. Het bestuur benoemt daartoe een hoofdredacteur, die belast is met het opmaken en verspreiden van het officieel orgaan.

3. De secretaris van het bestuur, dan wel het bestuurslid dat belast is met het wedstrijdsecretariaat maakt in het officieel orgaan melding van:

- nieuwe leden;

- aankondiging en agenda's van algemene vergaderingen;

- wedstrijden en toernooien; en

- besluiten en mededelingen, voor zover deze door het bestuur nodig worden geacht.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 15

1. Uiterlijk binnen zes maanden na afloop van een boekjaar zal de jaarlijkse algemene vergadering worden gehouden. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.

2. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn van ten minste vijftien dagen. De bijeenroeping geschiedt door aankondiging per email en een mededeling in het officieel orgaan van de vereniging of door middel van een aan alle leden en vergadergerechtigden toe te zenden schriftelijk kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda.

3. Voorts is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering:

a. op schriftelijk verzoek van ten minste 25 stemgerechtigde leden

b. met inachtneming van een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van dat verzoek, dat bij aangetekende brief onder vermelding van de punten van behandeling aan het bestuur moet zijn gedaan.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze bepaald in lid 2 van dit artikel.

Besluiten die genomen worden in een op de in dit lid genoemde wijze bijeengeroepen algemene vergadering hebben dezelfde rechtskracht als besluiten genomen in een op de in lid 2 genoemde wijze bijeengeroepen algemene vergadering.

4. De voorzitter verleent de leden het woord in de volgorde waarin zij dit hebben gevraagd. De secretaris houdt hiervan aantekening. De voorzitter heeft het recht een lid dat zich volgens zijn mening niet behoorlijk gedraagt het woord te ontnemen of het verblijf ter vergadering te ontzeggen behoudens een geslaagd beroep van de betrokkene op de vergadering.

5. De secretaris legt ter vergadering een presentielijst neer waarop de aanwezige leden hun naam plaatsen en aantekenen of zij al dan niet stemgerechtigd zijn. Slechts die stemgerechtigde leden wier namen op de presentielijst voorkomen nemen aan de stemmingen deel.

6. Voor de aanvang van de stemmingen over personen wijst de voorzitter drie neutrale personen aan die de stemmen tellen en van de uitkomst verslag zullen uitbrengen aan de voorzitter; daarna deelt de voorzitter de uitslag van de stemming aan de vergadering mede.

7. Bij hoofdelijk oproeping geschieden de stemmingen in volgorde van de presentielijst met dien verstande dat eerst de stemgerechtigde leden daarna de stemgerechtigde bestuursleden en tenslotte de stemgerechtigde voorzitter hun stemmen uitbrengen.

8. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:

- getekend zijn;

- onleesbaar zijn;

- een persoon niet duidelijk aanwijzen;

- de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is;

- voor iedere verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten;

- meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon.

9. Van het verhandelde in een algemene vergadering worden door de secretaris of de door het bestuur daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden in het officieel orgaan gepubliceerd of op een andere, ter keuze van het bestuur, wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.

JAARSTUKKEN - BALANS, STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN JAARVERSLAG

Artikel 16

1. Het bestuur is verplicht jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, een balans en een staat van baten en lasten met een toelichting van de vereniging te maken en op papier te stellen.

2. Het bestuur is verplicht deze balans en staat van baten en lasten gedurende zeven jaren op papier te bewaren.

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Het ontbreken van deze melding staat goedkeuring in de weg. Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

4. De vereniging kan opdracht tot onderzoek van de balans en de staat van baten en lasten met toelichting geven aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Tot het geven van deze opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Indien deze accountant een verklaring aflegt omtrent de getrouwheid van de onderzochte stukken, dan kan het bestuur deze met de stukken aan de algemene vergadering overleggen. Deze behoeft dan geen kascommissie te benoemen. Indien er geen accountantsverklaring is, dan moet een kascommissie worden benoemd. De kascommissie heeft tot taak het onderzoeken van de balans en de staat van baten en lasten met toelichting van het bestuur en het uitbrengen van verslag daarvan aan de algemene vergadering. De kascommissie heeft daartoe het recht om van het bestuur te eisen dat inlichtingen worden verschaft, dat de kas en de waarden worden getoond en dat boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar worden gesteld.

5. Een vereniging die een of meer ondernemingen in stand houdt welke ingevolge de wet in het handelsregister moeten worden ingeschreven, vermeldt bij de staat van baten en lasten de netto-omzet van deze ondernemingen.

6. De algemene vergadering keurt de jaarstukken goed. Goedkeuring brengt geen décharge voor het bestuur met zich mee.

WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 17

1. Dit reglement kan slechts door de algemene vergadering worden gewijzigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 25 van de statuten van de vereniging.

2. Een besluit tot wijziging van dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag volgende op die waarop de algemene vergadering dat besluit neemt, tenzij de algemene vergadering later tijdstip vaststelt.

3. Wijzigingen in dit reglement dienen onmiddellijk ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.

Dit reglement is vastgesteld en aangevuld door de algemene vergadering de dato 9 februari 2009 en per deze datum in werking getreden.